Marijke Hakze-Jongsma

Edwin Hakze

logofamilie.jpg

Correspondentieadres:

Trimbeets 38 

8401 XD 

Gorredij

logoaarde.jpg

Telefoon:  0513-789519 

06 3608 4613 

logotelefoon.jpg

Email: info@winkelme.nl 

logoemail.jpg

KVK: 54595835 

Btw: NL106946249B01 

logokvk.jpg

logobelasting.jpg

 

IBAN:  NL43INGB0661000702 

BIC:  INGBNL2A 

tnv: E.J. Hakze, Gorredijk 

logoing.jpg

     

 

Voor al uw vragen kunt u gerust contact opnemen bij voorkeur per mail.

Is er haast bij of bent u niet in de gelegenheid om te mailen, dan kunt  u natuurlijk altijd bellen.

Algemene Voorwaarden van WinkelME, gevestigd te Gorredijk. Onder
WinkelME vallen de volgende websites: http://www.winkelme.nl/

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van
WinkelME . De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen
op de internetsite van WinkelME.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de
leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of
specifieke voorwaarden
of bedingen van derden niet door WinkelME erkend.
1.4 WinkelME garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de
overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal WinkelME
bestellingen tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is
(doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om
andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk
worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 14 dagen na plaatsing van
de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder
kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van WinkelME zal, behoudens tegenbewijs, zijn
voldaan zodra de door WinkelME geleverde zaken een keer aan de afnemer
zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder,
inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot
levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde
termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Wij zijn gebonden aan de Wet verkopen op Afstand. Producten mogen binnen 14
kalenderdagen na ontvangst worden geretourneerd. Het moment van aanbieden bij de
verzender geldt bij ons als teruggaaf moment. De koper blijft wel verantwoordelijk
voor schade tijdens transport. De bedenktijd bedraagt vanaf 13 juni 2014 14
kalenderdagen in plaats van 7 werkdagen.
2,6 Levering van de goederen vinden alleen plaats in de de volgende landen binnen Europa: Nederland, België en Duitsland.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de
gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% btw.

4 Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet
verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van)
de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van
reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken
zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken
niet aan WinkelME heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is
gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn
van 14 dagen na aflevering melding te maken bij WinkelME via de
klantenservice. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn
teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking
(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze
beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met
inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt WinkelME er
zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het
volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer
wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor
rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd,
bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden
teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of
verouderen.
• Zakelijke klanten
4.3 Retourrecht 28 dagen en gratis retourneren voor consumenten
Vanaf 29 januari 2017 tot 31 juli 2017 is er een actie met verlengde retourrecht
en gratis terugzenden voor consumenten.
Naast het herroepingsrecht van 14 dagen geldt een retourrecht van 28 dagen op
voorwaarde dat het product ongebruikt is en goed verpakt zit in de originele verpakking.
U dient wel de instructies van WinkelME op te volgen, u ontvangt via de mail een
retourbon voor het postkantoor om te gebruiken voor het terugsturen.
Voor artikelen langer dan 178 cm zal de terugzending via UPS gaan, deze zal het
artikel op locatie ophalen.
Deze actie geldt niet voor zakelijke klanten.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij WinkelME, dan worden uw gegevens
opgenomen in het klantenbestand van WinkelME. WinkelME houdt
zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan
derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 WinkelME respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite
en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke
gegevens.
5.3 WinkelME maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke
mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 WinkelME garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen
aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door
partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede
in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van WinkelME komt overeen met de
fabrieksgarantietermijn. WinkelME is echter nimmer verantwoordelijk voor
de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door
de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van
de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te
controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of
incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan
WinkelME ) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van
WinkelME. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en
kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan WinkelME
schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in
de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en
in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke,
beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop
na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending
geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door WinkelME gegrond worden
bevonden, zal WinkelME naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos
vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding
treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van WinkelME en
mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het
factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van WinkelME )
tot het maximale in het desbetreffende geval door de
aansprakelijkheidsverzekering van WinkelME gedekte bedrag. Iedere
aansprakelijkheid van WinkelME voor enige andere vorm van schade is
uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende WinkelME in welke
vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade
wegens gederfde winst.
6.5 WinkelME is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of
daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend
personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens
WinkelME in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft
gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C)
de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van
WinkelME en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de
ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van
de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt
WinkelME zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3
werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te
wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden WinkelME slechts nadat deze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van WinkelME gelden niet automatisch ook voor
nabestellingen.
7.5 WinkelME kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de
had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel
daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht,
indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen WinkelME en een klant komt tot stand nadat
een bestelling opdracht door WinkelME op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 WinkelME behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen
bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder
de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende
gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de
internetsite van WinkelME gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en
kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 WinkelME is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar
verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke
omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het
Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of
wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden,
werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden
van leveranciers en/of fabrikanten van WinkelME alsmede van
hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen
gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 WinkelME behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar
verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst
zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is
WinkelME gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien WinkelME bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen
kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als
betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde
c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 WinkelME is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door
verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op
de verpakking en/of raadpleeg onze website of vraag verdere informatie via mailverkeer.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door WinkelME aan de afnemer verkochte en
geleverde zaken blijft bij WinkelME zolang de afnemer de vorderingen van
WinkelME uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere
gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte
of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten
nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van WinkelME
wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet
heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en
kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door WinkelME geleverde zaken welke onder het
eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden
gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming
aan WinkelME of een door WinkelME aan te stellen derde om, in alle
gevallen waarin WinkelME haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die
plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die
zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer
verplicht WinkelME zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan
op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter
inzage te geven aan WinkelME .

13 Voorwaarden betalingen en incassokosten
13.1 Betaaltermijn bij levering onder factuur. De betalingstermijn is maximaal 14 dagen na ontvangst van de goederen, of maximaal 14 dagen (2 kalenderweken) na ontvangst van de factuur via de mail of post. Het niet hebben ontvangen van de factuur is geen reden voor uitgestelde betaling.
13.2 Indien goederen deels zijn geleverd, dan is de koper verplicht het deel wat al is geleverd te betalen binnen de bij punt 13.1 gestelde termijn.
13.3 Beschadigde goederen dienen evenredig betaald te worden binnen de bij 13.1 gestelde termijn. De schade moet wel zijn gemeld via de post of mailbox, info@winkelme.nl, van de webshop.
13.4 Voor consumenten geldt: http://www.consumentenautoriteit.nl/ondernemers/regels-voor-alle-ondernemers/incassokosten. Het verzuim treedt automatisch in, u wordt hierin niet door ons ingelicht. U krijgt na de uiterste betaaltermijn 2 weken de tijd om de factuur te betalen. Blijft u in gebreke dan worden de incassokosten automatisch aan u berekend. De hoogte van de incassokosten worden berekend volgens het maximum tarief \\\"Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten\\\".
13.5 Voor bedrijven worden bij overschrijding van de factuurtermijn direct en zonder tegenbericht incassokosten berekend van 50% van het factuurbedrag met een minimum van €90,- (ex btw)(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2019 Winkel ME | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.